Vermogensbeheer

Doelstelling van het beleggen gedurende de periode van vruchtgebruik is het behalen van (totaal)rendement bij een verantwoorde risicograad ten einde:

• het vermogen van onze stichting, rekening houdend met de ontwikkeling van de inflatie in de tijd, in stand te houden. De gehanteerde methode is op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). In de rekenformule worden het indexcijfer van de maand september van het lopende jaar en het indexcijfer van de maand september van het vorige jaar gebruikt;

• naast bovengenoemde doelstellingen het vermogen te vermeerderen, welke beschikbaar is om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren. Eventueel in een jaar niet aangewende overschotten blijven beschikbaar voor de volgende jaren.