Werkzaamheden van MGZ

De Raad van Bestuur behandelt de aanvragen van allerlei organisaties uit de samenleving. Leden van de Raad van Toezicht kunnen daarbij een bemiddelende rol vervullen.
• Het op de juiste wijze beheren van haar vermogen om tot in lengte van jaren de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken (zie vermogensbeheer).

De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur in het bijzonder.
Het is in de jaren die achter ons liggen niet gemakkelijk gebleken ons werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. We hadden mogelijkheden om aan meer verzoeken te voldoen.
Om meer bekendheid te geven aan ons werk hebben we in 2010 een jaarlijks uit te reiken MGZ-prijs in het leven geroepen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het onderwerp ‘MGZ prijs’.

Activiteiten in 2017

In 2017 werden de volgende activiteiten en besluiten genomen:

· De jaarrekening 2016 werd goedgekeurd en er werd een samenstellingsverklaring afgegeven door Gripp Accountants;

· De begroting 2018 werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht;

· De MGZ-prijs 2017 is niet toegekend;

· Er kwamen 17 verzoeken binnen voor een financiële bijdrage, waarvan er 14 werden gehonoreerd met een totaal bedrag van €15.971;

· Per 31 december 2017 is er nog een toezegging gedaan van € 53.333 ten behoeve van een onderhoudsproject aan het RK kerkgebouw in Haalderen aan het parochiebestuur;

· Op 10 november 2017 werd het 15 jarig bestaan van de stichting MGZ Bemmel gevierd;

· In 2017 werd in verband met het bereiken van de leeftijd van 75 jaar, afscheid genomen van de heer C. Hendriks. De heer C. Hendriks was vanaf de oprichting van MGZ Bemmel in 2002 lid van de Raad van Toezicht.


Financiële verantwoording 2017


· Opbrengsten € 83.559 (Rente en beleggingsresultaten);

· Lasten € 72.355 (Donaties, giften, beheerskosten en MGZ-prijs);

· Toename reserves € 11.203